Intelligent
LM Dental Tracking System™

Fördelar med LM Dental Tracking System™


Patientsäkerhet & infektionskontrolldokumentation

Servern känner till statusen för varje artikel och gör det möjligt för kliniker att automatiskt kontrollera att utgångsdatum inte har passerats och att instrumenten har gått igenom de korrekta upparbetningsstegen, inspektionerna och valideringarna. Databasen innehåller dokumentation för de angivna desinfektions-, underhålls- och steriliseringsprocesserna och innehåller detaljerad historik för varje instrument och material. Riskerna minskas genom automatiska kontroller och varningar och tillför ytterligare en säkerhetsnivå utan besvärligt manuellt arbete.


Processoptimering & kostnadsreducering

Kostnader relaterade till logistik och materialhantering står för ca. 30 % av vårdgivares totala driftskostnader.[Nachtmann] LM Dental Tracking System™ ger möjlighet att spåra flödena av både engångsmaterial och instrumentation i kliniken samt dekontaminerings- och steriliseringsrummet eller CSSD. Viktiga resultatindikatorer definieras t.ex. baserat på det befintliga kvalitetssystemet eller standardmässiga driftförfaranden. Den stora datamängden som tillhandahålls av LM Dental Tracking System™, gör det möjligt att jämföra för bästa praxis, analysera och optimera processarbetsflöden och systematiskt sträva efter kontinuerlig förbättring.

[Nachtmann] Nachtmann, H., & Pohl, E. A. (2009). The state of healthcare logistics: cost and quality improvement opportunities. Center for Innovation in Healthcare Logistics, University of Arkansas

Kostnadsreducering

  • Undvik tidskrävande manuella kontroller
  • Optimera lager
  • Förbättra materialflöde
  • Minska antalet förlorade artiklar

Processoptimering

  • Förenkla förbrukningsdokumentation
  • Ta reda på efterfrågan
  • Förbättra tidshantering
  • Förbättra patientsessionsplanering
  • Minska förluster


Utbildningsstöd

Teknik erbjuder nya möjligheter att stödja lärande och att validera kompetenser. LM Dental Tracking System™ kan till exempel ställas in för att dokumentera instrument och material som används i prekliniska övningar för varje elev. Missförstånd, till exempel om vilka instrument eller material som ska användas i en viss fas av en restorativ procedur, kan identifieras och rättas omedelbart.
Bevis på kompetens eller lärande av t.ex. ett specifikt förfarande kan valideras och dokumenteras. I det prekliniska laboratoriet kan processteg simuleras eller valideras beroende på inställning och utrustning.


Förvaltning av tillgångar

Att ha rätt instrument och material på rätt plats vid rätt tidpunkt är avgörande på stora sjukhus såväl som små kliniker. Att ha kunskap om exakt position och status för varje instrument, handstycke och material möjliggör effektiv daglig planering och långsiktig budgetplanering. Att hitta felplacerade instrument eller balansera ojämna lagernivåer mellan rum eller avdelningar är enkelt med det molnbaserade LM Dental Tracking System™. Personlig ansvarighet genom RFID-identifiering av instrumentation minskar förlusten av tillgångar.


Läs nästa: Avancerade UHF RFID-läsare

Choose your preferred language